މެމްބަރުން

 

ދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެންބަރުން

ޙަމްދީ ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ދ. މީދޫ ދާއިރާ މެންބަރު

 

ޙުސައިން ޝާކިރު

ނައިބުރައީސް

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މޫސަލް މުސްތަފާ

މެންބަރު

ދ. މީދޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 

އިބްރާހީމް ފިކުރީ

މެންބަރު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މުޙައްމަދު މަމްދޫހް

މެންބަރު

ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Demet Match Theme