Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިމުބާރާތް ދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދ. ބަނޑިދޫ ބަށިޓީމު ހޯދައިފި

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރިމެހެމާން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިމުބާރާތުގެ ދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ދ. ބަނޑިދޫ ބަށިޓީމު ހޯދައިފިއެވެ.   ބަނޑިދޫ ބަށިޓީމު ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ކުޅުނު ދެ ލެގްގެ މެޗްވެސް ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން ، 17

Powered by WordPress | Demet Match Theme