އަތޮޅުކައުންސިލުން ، މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

އަތޮޅުގެ ޙަބަރުތައް

އަތޮޅުކައުންސިލުން ، މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި އަތޮޅުކައުންސިލުން ، މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ކުޑަހުވަދޫގައި ތިއްބެވި ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން PD ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ

އަތޮޅުގެ ޙަބަރުތައް

ކުޑަހުވަދޫގައި ތިއްބެވި ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން PD ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ ކުޑަހުވަދޫގައި ތިއްބެވި ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން PD ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ

ސަންފައުންޑޭޝަން ދ. އަތޮޅު ޤުރުއާންމުބާރާތް 2016 ފަށައިފި ،

އަތޮޅުގެ ޙަބަރުތައް

ސަންފައުންޑޭޝަން ދ. އަތޮޅު ޤުރުއާންމުބާރާތް 2016 ފަށައިފި ، ސަންފައުންޑޭޝަން ދ. އަތޮޅު ޤުރުއާންމުބާރާތް 2016 ފަށައިފި ،

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފި ،

އަތޮޅުގެ ޙަބަރުތައް

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފި ، މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފި ،

ތަރައްޤީގެ ޕްލެނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

އަތޮޅުގެ ޙަބަރުތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްލެނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފި ތަރައްޤީގެ ޕްލެނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިމުބާރާތް ދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދ. ބަނޑިދޫ ބަށިޓީމު ހޯދައިފި

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރިމެހެމާން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިމުބާރާތުގެ ދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ދ. ބަނޑިދޫ ބަށިޓީމު ހޯދައިފިއެވެ.   ބަނޑިދޫ ބަށިޓީމު ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ކުޅުނު ދެ ލެގްގެ މެޗްވެސް ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން ، 17 read more

އަތޮޅުކައުންސިލުން ، މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

 

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިނގުމުގެ ޤާނޫނުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ، ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ، އަތޮޅުކައުންސިލުން މާއެނބޫދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ، ރަށުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން މާއެނބޫދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  ބޭއްވިފައިވަނީ 16 ފެބްރުވަރީ 2017 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ   read more

ކުޑަހުވަދޫގައި ތިއްބެވި ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން PD ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ތިއްބެވި ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ، ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ، މިއަދު ކުޑަހުވަދޫގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ ، ސިވިލްސާވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ، ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ، ކުޑަހުވަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. read more

ސަންފައުންޑޭޝަން ދ. އަތޮޅު ޤުރުއާންމުބާރާތް 2016 ފަށައިފި ،

 

ދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ލޯބިޖެއްސުމާއި ، ކީރިތި ޤުރުއާނަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި ، ކީރިތިޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ދ. އަތޮޅު ތަމްޘީލުކުރާނެ ބައިވެރިން ހޯދުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި ، ދ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުންއަންނަ ،” ސަންފައުންޑޭޝަން ދ. އަތޮޅު ޤުރުއާންމުބާރާތް 2016 ” މިރޭ 9:00 ގައި ، ދ. މީދޫގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މުބާރާތް ބާއްވަނީ ދ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ހޯލުގައެވެ.
read more

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފި ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަހުގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށެއްގައި ހުންނަ އެންމެ އިސް އިމާރާތެއްގައި ، ޤައުމީދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެން ، 26

ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 0:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންއިން އިސްދައުރެއް

read more

ތަރައްޤީގެ ޕްލެނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ މައްޗަށް ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ރަށުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭތީ އެކަމަށް

ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ، މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 23 ން 25 އަށް ، މިއަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތުދެއްވީ ، ލޯކަލް ގަވާރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވޮކޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރިސާދުއާއި ، ލޯކަލް ގަވާރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ތަމްރީނުކުރައްވާފައިވާ ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ ޙަމީދުއެވެ. 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި މިމަސައްކަ
ތު ބައްދަލުވުމުގައި ، ދ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށުކައުންސިލަކުންނާއި ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ.،

ސައުދީ އެމްބަސީއިން ، ދ. އަތޮޅަށް ފޮނުވި ތަކެތި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

ސައުދީ އެމްބަސީ އިން ދ. އަތޮޅުގެ މިސްކިތްތަކަށް ބެހުމަށް 28 ޖޫން 2016 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަދުރު ރަށްރަށަށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައިހުރި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކަށް ބެހުމަށް ބެހުމަށް ސައުދީ އެމްބަސީއިން ފޮނުވާފައިވާ މުސްޙަފާއި ، މިސްކިތްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އިނގެރޭސި ތަރުޖަމާވެސް ރަށްރަށަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓް މީދޫގައި ބާއްވާފައިފި

 

ދ . އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ، ލައިސަންސް ޓެސްޓް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވެފައިވާ ، ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ދ . މީދޫގައި ތިބުމާއެކު ، 27 ޖޫން 2016 ވީ ހޯމަ ދުވަހު އެރަށުގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދީފިއެވެ. މިއީ ، މިޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ދިނުމަށްޓަކާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މީދޫ ކައުންސިލްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ، އެރަށުގައި ބޭއްވިފައިވާ އިވެންޓެކެވެ.

މިދަތުރުގައި ، ތިއަރީ ޓެސްޓް ދިނުމާއީ ، ޓެސްޓުންފާސްވި ފަރާތްތަކަށް ޕްރެކްޓިކަލް އިމްތިހާން ދެވިފައިވެއެވެ. މި އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ، ދ. މީދޫ ކައުންސިލާއި ، ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ.

 

 

ސަން ފައުންޑޭޝަން ދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2016 ބާއްވާ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައިފި

ދ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވާތާރީޚަކީ ، އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 18،19،20 ކަމުގައި ދ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިމުބާރާތަކީ ، ދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމާއެކު ، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫޙް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އާލާކުރުމަށާއި ، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި read more

Powered by WordPress | Demet Match Theme